อื่น ๆ

 

คำค้น:
      

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2/บรรณาธิการ ศิริรัต..
ศิริรัตน์ ปานอุทัย,บรรณาธิการ||โครง..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1..
วันดี โตสุขศรี,บรรณาธิการ||โครงการต..
การพยาบาลผู้สูงอายุ/อรวรรณ แผนคง.
อรวรรณ แผนคง.
  มี review
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 ฉบับปรับปรุง/บรรณาธิกา..
วันดี โตสุขศรี,บรรณาธิการ||มหาวิทยา..
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1/ศิริรัตน์ ปานอุทัย..
ศิริรัตน์ ปานอุทัย||ทศพร คำผลศิริ|ณ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1./บรรณาธิการ,ปราณี ทู้ไ..
ปราณี ทู้ไพเราะ,บรรณาธิการ||มหาวิทย..
  มี review
การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื..
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,บรรณาธิการ||มห..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทาง..
ศิริพันธุ์ สาสัตย์
  มี review
การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 =Gerontological nursing..
ทีปภา แจ่มกระจ่าง||พัสมณฑ์ คุ้มทวีพ..
  มี review
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 /บรรณาธิการ, ปราณี ทู้..
ปราณี ทู้ไพเราะ,บรรณาธิการ||มหาวิทย..
  มี review
ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ/บรรณาธิการ,..
วิไลวรรณ ทองเจริญ,บรรณาธิการ||มหาวิ..
การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21/ปะราลี โอภา..
ปะราลี โอภาสนันท์||มหาวิทยาลัยพะเยา..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

  

ตำราหลักทางการพยาบาล 


รายชื่อหนังสือ/ตำรา ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ (ชุดที่ 2)

ฐานข้อมูลสภาการพยาบาล

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.