แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม - พระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ
บรรยายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข ๒๐ ปี การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขการปลูกฝังค่านิยม MOPH - นายแพทย์พีระ อารีรัตน์
การจัดการความรู้ด้านการบริหาร - อ.ดร.ธรณิศ สายวัฒน์
แนวทางการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR) - ดร.สุธิดา อินทรเพชร
แนวคิดและกระบวนการ CBL - ดร.ศิราณี ศรีหาภาค
ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย
การพัฒนาบุคลิกภาพ - ดร.เรณู มิ่งพันธ์
ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง +กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร - ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ร่วมงาน+การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม - ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
การบริหารเชิงกลยุทธ์ - ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร - อ.เสมอ กาฬภักดี
หลุมพรางทางการบริหาร - อ.เสมอ กาฬภักดี
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์กลยุทธ์ - ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
การออกแบบเครื่องมือในการบริหารจัดการ - ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
เครื่องมือการบริหารจัดการ - ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินบัญชี และ พัสดุ - อ.ธีรเดช บุญวาศ
ผู้บริหารและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ - อ.ชลัท ประเทืองรัตนา
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย - อ.ชลัท ประเทืองรัตนา
เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ - ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ